Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/webadmin/domains/webadministraties.nl/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/avada-functions.php on line 438
Privacyverklaring - WEB Administraties | Altijd in control

Privacyverklaring

/Privacyverklaring
Privacyverklaring2018-06-09T12:47:49+01:00

Privacyverklaring

Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

WEB Administraties B.V.
Adres:                          Zutphenstraat 12
Postcode:                    7575 EJ
Plaats:                         Oldenzaal
KvK-nummer:               06060304
Telefoonnummer:         0541-745888
E-mailadres:                 info@webadministraties.nl
Website:                       www.webadministraties.nl

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor het volgende:

  • Het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van o.a. het doen van fiscale aangiftes of deponering van wettelijk vereiste documenten;
  • Het opstellen van jaarrekeningen en overige financiële rapportages;
  • Het uitbrengen van adviezen en uitvoeren van (advies) werkzaamheden;
  • Het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen.

Voor de (overige) verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat wij persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn ten behoeve van de met u overeengekomen dienstverlening, waaronder het verzenden van documenten en facturen. Welke persoonsgegevens nodig zijn, kan per dienst / dossier verschillen. Persoonsgegevens die wij nodig hebben kunnen zijn;

  • Voor- en achternaam;
  • Adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer en e-mailadres;
  • Financiële gegevens;
  • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.
  • Uw Burgerservicenummer (BSN) en overige gegevens die op uw identiteitsbewijs staan (alleen als wij daartoe een wettelijke plicht hebben);

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals op grond van de Wet identificatieplicht bij financiële dienstverlening en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

In aanvulling op de door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij gegevens opvragen bij andere bronnen, zoals uw website, openbare registers (denk aan het Handelsregister en het kadaster), een betrokken adviseur in verband met de overeenkomst waarin u één van de partijen bent of in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van de partijen bent.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, op basis van uw toestemming, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en/of op basis van een wettelijke plicht.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren over een vergelijkbare dienst, zodat u op de hoogte bent van onze diensten. Indien u geen aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt u dat altijd aan ons laten weten en zullen wij deze niet meer aan u toesturen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen, namelijk als dat nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren, op basis van uw toestemming, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kan het nodig zijn dat wij gegevens verstrekken aan juristen, accountants en/of de Belastingdienst.

Als wij persoonsgegevens doorgeven, dan is de derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy.

Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken. Wij maken bijvoorbeeld voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden.

Persoonsgegevens worden door ons niet opgeslagen buiten de EU.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen (denk bijvoorbeeld aan de fiscale bewaarplicht en aan verjaringstermijnen). Hoe lang dat precies is, verschilt. Er kan een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te (laten) wijzigen en/of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

Als u het niet eens bent met een verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u daartegen bezwaar maken.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Deze privacyverklaring dateert van mei 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring publiceren wij op onze website.